انواع جل اسب
• جل توری: برای حفظ اسب در برابر حشرات استفاده می شود.
• جل زمستانه: در زمستان برای حفظ گرمای بدن اسب و جلوگیری از بیماری روی پشت آن می انداختند.
• جل حوله ای : به دلیل خاصیت جذب آبی که دارد بعد از مسابقات و تمرینات برای جلوگیری از برخورد باد با اسب عرق دار پشت آن می انداختند.
• جل گلیم: این نوع امروزه برای حفظ سنت قدیمی و نمایش و تزیین کاربرد بیشتری دارد.
• جل تابستانه این نوع برای حفظ اسب در گرمای تابستان و سوزش آفتاب مورد استفاده است.
• جل پتویی: نوع این جل برای استفاده در پشت اسب مناسب نیست چرا که در زین خانه به انواع مختلف میکروب، انگل و قارچ آلوده می گردد و این موارد را ممکن است به بدن اسب منتقل کنند. جل زمستانه پیتکو و جل زمستانه پیتکو مدل مروان از بهترین مدل ها است.